Fürjes Udvarház - Vászoly

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Scarabeus 95′ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Scarabeus 95′ Kft.

Székhely: 1029 Budapest, Dutka Ákos utca 94

Adószám: 12480313-2-41

Cégjegyzék szám: 01 09 688363

Telephely: 8230 Balatonfüred, Babits Mihály utca 5 / 8245 Vászoly, Hrsz.: 1050/8 / 1037 Budapest,Montevideo utca 7

Weblap: www.furjesvilla.hu / www.furjesudvarhaz.hu

Kapcsolattartás: Hajdu Attila (tulajdonos)

Telefon: 06/20/533/42-43

E-mail: info@furjesudvarhaz.hu

Adatvédelmi kérelmek:  amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: info@furjesudvarhaz.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás: nem történik

 

 1. Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. a) Társaság tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. b) Lehetséges ügyfelek számára ajánlat adás, marketingtevékenység;
 3. c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 4. d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 5. e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. f) vagyonvédelem, személyi biztonság;
 7. g) belső adminisztráció megkönnyítés;
 8. h) évi C. törvényben meghatározottak, azaz: Idegenforgalmi adó bevallás

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: idegenforgalmi adó bevallása, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja: érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d) szerződéses partnerek és szolgáltatás igénybevevői adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) , c) pont

e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából hírlevél, facebook, instagram, weboldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Adatkezelés jogalapja: érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az info@furjesudvarhaz.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás, idegenforgalmi adó bevallás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 2 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

A kamerafelvételek megőrzési ideje: hatósági megkeresés hiányában: 1 hét.

 

 1. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 1. a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

 1. Tájékoztatás adatfeldolgozókról

Adatfeldolgozást az informatikai CREOGROUP.EU Kft. és a könyvelés tevékenységet végzők, illetve szállásközvetítő oldalon keresztül történt foglalás esetén az adott oldal üzemeltetője végez!

 

 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.